vineri, 28 ianuarie 2011

Modificarea dobânzilor la creditele bancare, în lumina OUG50/2010

Înainte de încheierea contractului de credit, consumatorul va primi în mod obligatoriu informaţii detaliate privind rata dobânzii aferente creditului, condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a ratei dobânzii, precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţii pentru toate ratele aplicabile.

De asemenea, contractul de credit va cuprinde în mod obligatoriu toate informaţiile referitoare la dobanda indicată anterior. OUG 50/2010 impune ca regula redactarea tuturor contractelor de credit vizibil si usor de citit, cu font Times New Roman, 10p, pe hartie sau alt suport durabil. Toate partile contractante primest cate un exemplar original al contractului de credit.

Pe parcursul desfăşurării contractului de credit, consumatorul este informat, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în legatură cu orice modificare a ratei dobâzii aferente creditului. Informaţiile se vor referi la valoarea plăţilor de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobânzii aferente creditului, dacă este cazul, informaţii cu privire la modificarea numarului sau a frecvenţei plătilor.

La cererea expresa a consumatorului se poate conveni în contractul de credit ca informaţiile cu privire la modificarea ratei dobânzii aferente creditului să fie transmise periodic consumatorului dacă sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: modificarea ratei dobânzii aferente creditului este determinată de o modificare a ratei de referinţă, noua rată de referinţă este facută publică prin mijloace corespunzatoare; informaţiile privind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la locul în care creditorul işi desfaşoara activitatea.

Sunt interzise caluzele care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator. În acest sens, legea obligă creditorul să facă dovada că a depus toată diligenta, pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale.

În cazul modificărilor impuse de legislaţie, nesemnarea de către consumator a actelor adiţionale este considerată acceptare tacită.

Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale, referitoare la costuri, va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în temenul menţionat anterior, nu este considerată acceptare tacită, iar contractul rămâne neschimbat. De asemenea, în cazul în care consumatorul nu acceptă noile condiţii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.

În cazul contractelor de credit cu dobandă variabila, marja dobânzii va putea fi modificată doar ca urmare a modificărilor legislative care impun în mod expres acest lucru.

În contractele de credit cu dobândă variabilă, dobânda va fi raportată la un indice de referinţă variabil (ROBOR, EURIBOR, LIBOR, rata dobânzii de referinţă a BNR funcţie de monedă creditului) şi o marjă fixă a bancii care nu va putea fi majorată pe toată durata derulării contractului, putând fi insă redusa.

Creditorul nu are voie să schimbe tipul de dobândă (din variabilă în fixă sau invers).

Formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia. Elementele care intră în formula de calcul a variaţiei dobânzii şi valoarea acestora vor fi afişate pe site-urile şi la toate punctele de lucru ale creditorilor.

În cazul imposibilităţii consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii (majorare datorată exclusiv modificărilor legislative), creditorul nu are dreptul să denunţe unilateral sau să rezilieze contractul fără o propunere, transmisă în scris, de reeşalonare sau refinanţare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, în măsura în care o asemenea reeşalonare sau refinanţare este posibilă potrivit reglementarilor interne ale creditorului.

Pentru contractele aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a OUG50/2010, creditorii au obligaţia să asigure conformitatea contractului cu dispoziţiile din aceasta ordonanţă. În acest sens, creditorul va depune toate diligenţele necesare pentru a informa consumatorul cu privire la semnarea actelor adiţionale.

Nesemnarea de către consumator a actelor adiţionale este considerată acceptare tacită.
Actul adiţional nu trebuie să cuprindă alte modificări decât cele cerute de OUG 50/2010, în cazul în care creditorul vrea să facă şi alte modificări ale contractului, trebuie să le prezinte într-un act adiţional separat.

În situaţia în care actul adiţional cuprinde prevederi contrare prezentei ordonanţe, sau alte modificări decât cele prevăzute prin prezenta ordonanţă, respectivele clauze vor fi nule de drept.

Dacă consumatorul refuză semnarea actului aditional (refuz scris) creditorul nu poate considera creditul acestuia scadent. Ameninţarea în acest sens este un abuz din partea creditorului.


În situaţia în care creditorul încalcă prevederile acestei ordonanţe, consumatorul are la dispoziţie urmatoarele opţiuni: formularea unei sesizări către Autoritatea Nationala pentru Protecţia Consumatorilor, merierea conflictului direct cu creditorul sau acţionarea acestuia în justiţie.

Întrucât actul normativ nu prevede un termen special pentru exercitarea acestor căi, consider că în cazul acţionarii în justiţie a creditorului va fi aplicabil termenul de prescripţie prevăzut de dreptul comun.


Pe perioada desfăşurării litigiului, plata ratelor la credit nu va fi suspendată decât cu acordul scris al creditorului sau în situaţia în care instanţa de judecată încuviinţeză o astfel de cerere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu