luni, 3 ianuarie 2011

Anularea optiunii de taxare a operatiunilor prevazute la art.141 al2 lit.e C.fisc

1. Sediul materiei:

1. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei;
2. Normele metodologice de aplicare a Legii571/2003 privind Codul fiscal;
3. Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoare adaugata;
4. Regulamentul 1777/2005/CE al Consiliului privind stabilirea masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE-sistemul comun privind tax ape valoare adugata;2. Procedura privind anularea optiunii de taxare a operatiunii prevazute la art.141al.2lit.e C.fisc.

Codul fiscal enumara, limitativ, intre operatiunile, din interiorul tarii, ce pot fi scutiete de taxa, inchirierea imobilelor, cu exceptie “operatiunilor de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara”, “inchirierea de spatii sau locatii pentru inchirierea terenurilor amenajate pentru camping” (art.141 la.2 lit.e C.fisc.).

Persoana impozabila care, la data aderarii, a optat pentru taxarea operatiunilor de inchiriere, poate sa anuleze ulterior aceasta optiune, printr-o notificare adresata organelor fiscale.

Asadar, persoana impozabila interesata de aplicarea regimului de scutire, va notifica organele fiscale competente cu privire la anularea optiunii de taxare, prin formularul prezentat la anexa 2 din normele metodologice.(art.38 al.4-7 Normele metodologice)

Notificarea va cuprinde in mod obligatoriu data de la care va opera scutirea de taxa si imobilul sau partea imobilului pentru care se va aplica scutirea de taxa, cu indicare exacta a datefor de carte funciara si a suprafetei.

Scutirea de taxa opereaza de la data inscrisa in notificarea de renuntare, iar nu de la data la care a fost depusa notificarea la organul fiscal. Facturile care vor fi emise incepand cu data de la care opereaza scutirea de taxa, vor cuprinde in mod obligatoriu mentiunea „scutit, fara drept de deducere”.

Codul fiscal al Romaniei permite ca o persoana impozabila sa opteze in acelasi timp pentru inchirierea unei parti a unui imobil in regim de aplicare a taxei si inchirierea unei alte parti a aceluiasi imobil cu scutirea de taxa.

Firmele care inainte de data 01.01.2007 au depus notificari pentru taxarea operatiunilor de inchiriere, concesionare sau arendare de bunuri imobile nu mai au obligatia sa aplice acest regim pe o perioada de 5 ani de la data inscrisa in notificarea initiala, cu conditia sa depuna notificarea pentru renuntarea la regimul normal de taxare.

In cazul notificarii anularii optiunii de taxare ce a fost depusa dupa data de 1 ianuarie 2010 inclusiv, pentru operatiuni prevazute la art.141 al.2 lite din Codul fiscal, care au fost efectuate in anii precedenti sau au inceput in anii precedenti si sunt inca in derulare dupa data de 1 ianuarie 2010, se aplica prevederile legale in vigoare la momentul depunerii notificarii. (art.38 al.11 C.fisc.).

Organele de inspectie fiscala vor permite, in timpul desfasurarii controlului, depunerea de notificari pentru taxarea operatiunilor prevazute la art.141 al.2 lit.e din Codul fiscal, daca persoana impozabila a aplicat regimul de taxare, dar nu a depus notificare pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 al.2 lit.e din Codul fiscal, daca persoana impozabila a aplicat regimul de taxare, dar nu a depus notificare, indiferent daca inspectia fiscala are loc la persoana impozabila care a realizat operatiunile prevazute la art.141 al.2 lit.e din Codul fiscal sau la beneficiarul acestor operatiuni. Aceleasi prevederi se aplica si in situatia anularii operatiunii de taxare.
3. Efectele anularii optiunii de taxare a operatiunilor prevazute la art.141 al.2 lie C.fisc.

3.1.De la data inscrisa in notificarea privind anularea optiunii de taxare a operatiunii de inchiriere, facturile vor fi emise fara tva, dar cu mentiunea obligatorie “scutit, fara drept de deducere”.


3.2. Ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adaugata.

Ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adaugata, in cazul anularii optiunii de taxare a operatiunii de inchiriere, de catre o persoana impozabila, care pana in acel moment a optat pentru taxarea operatiunii prevazute la art.141 al.2 lit e, se face in favoarea statului.

Modalitatea de calcul a ajustarii, difera, in functie de momentul in care au fost efectuate lucrarile de modernizare sau de transformare a unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil (inainte/dupa aderare), dupa cum valoarea lucrarilor efectuate depaseste sau nu 20% din valoarea imobilului, sau dupa cum, imobilul a fost achizitionat sau construit, inainte sau dupa data aderarii.

3.2.1 Persoana impozabila care aplica regimul de scutire prevazut de art.141 al.2 lit e din Codul fiscal si care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente bunului imobil sau a partii din bunul imobil va efectua ajustarea taxei deduse conform art.149 din Codul fiscal, daca bunul se afla inca in cadrul periadei de ajustare.

Bunurile care fac obiectul inchirierii sunt considerate bunuri de capital apartinant persoanei care le inchirieza (art.149 al1 lit.b C.fisc).

Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, se ajusteza pe o perioada de 20 de ani, pentru constructia sau achirite unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil astfel transformat sau modernizat (art.149 al2 lit.b C.fisc.).Formula de calcul a ajustarii conform art.149 C.fisc.:

Perioada de ajustare este de 20 de ani iar metoda de ajustare se face pe ani calendaristici, iar nu pe luni. Perioada de ajustare incepe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite prima data, pentru bunurile de capital care sunt construite, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii
b)de la de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital care sunt achizitionate, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator s-au indeplinit in anul aderarii sau intr-un an ulterior anului aderarii;
c)de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite pentru prima data, dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor imobile, a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat, si se efectueaza pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau modernizarii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau modernizari, platita ori datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari dupa transformare sau modernizare este anul aderarii sau un an ulterior aderarii.


Situatia in care se aplica ajustarea taxei conform prevederilor art. 149 C.fisc., ca si consecinta a anularii optiunii de taxare a operatiunii prevazute la art.141 al.2 lit.e C.fisc.

Cazul 1:
Un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat inainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaza optiunea de taxare, la sau dupa data aderarii.

Din interpretarea coroborata a prevederilor art. 149 al.4 lit.a pct.2 („ajustarea taxei deductibile prevazute la al.1 lit d se efectueaza: pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei.” ) si a prevederilor art.149 al.5 lit b din C.fisc., rezulta faptul ca, ajustarea se efectueaza pentru o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an in care apar modificari ale elementelor taxei deduse.
Exemplu:

Persoana impozabila a efectuat lucrari de modernizare ale imobilului, lucrari pe care le-a finalizat in feb 2007. Valoarea modernizarilor depaseste 20% din valoarea imobilului (sau a partii de imobil). In 2010 persoana impozabila anuleaza optiunea de taxare a operatiunii prevazute de art.141 al.2 lit e C.fisc.
In aceasta situatie, este obligata sa ajusteze deducerea taxei. Perioada de ajustare, in speta este 2007-2027.
In speta, societatea a platit tva pentru operatiunea de inchiriere, pana in 2010.
In aceasta situatie ajustarea se face in favoarea statului, astfel: se imparte la 20 taxa dedusa initial, dupa care se inmulteste cu numarul de ani pentru care s-a efectuat modificare cu privire la regimul de taxare, adica, cu 16 ani.

Cazul 2:
Persoana impozabila care a avut drept de deducere totala sau partiala a taxei, dar opteaza pentru anularea optiunii de taxare a operatiunii prevazute la art.141 al.2 lit.e din C.fisc., pentru un imobil sau pentru o parte a unui imobil ce a fost achizitionat sau contruit dupa data aderarii, va fi obligata sa efectueze ajustarea taxei deduse initial, in favoarea statului, pentru o periada de 20 de ani.

Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

Prevederile referitoare la ajustari nu se aplica daca suma care ar rezulta ca urmare a ajustarilor este neglijabila, conform prevederilor din norme, adica, in situatia in care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarii fiecarui bun de capital este mai mica de 1000lei.

Pentru a se stabili daca valoare imobilului depaseste sau nu, dupa transformare sau modificare, valoarea initiala, cu 20%, se vor avea in vedere valorile reevaluate ale bunurilor respective, asa cum sunt inregistrate in contabilitate.

Taxa pe valoare adaugata deductibila aferenta transformarii sau modernizarii unui bun imobil sau unei parti a acestuia se ajusteaza de catre persoana la dispozitia careia este pus bunul imobil, sau o parte a acestuia in situatia in care lucrarile de transformare, ori modernizare sunt efectuate de catre aceasta persoana.

Data primei utilizari a bunului dupa transformarea in regie proprie a unei contructii, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia cu valoarea transformarii respective este majorata valoarea activului corporal fix.


3.2.2. In situatia in care, pentru operatiunile prevazute la art.141 al.2 lit.e din Codul fiscal cu bunuri immobile sau parti ale acestora, construite, achizitionate , transformate sau modernizate, inainte de data aderarii se aplica prevederile tranzitorii ale art.161 din codul fiscal referitoare la ajustarea dreptului de deducere a taxei pa valoare adaugata.


Asadar, pentru lucrarile de transformare, modernizare, ori pentru achiritia sau constia unui imobil, ori a unei parti dintr-un imoiel, efectuare inainte de data aderariii, in cazul in care se va trece la regimul de scutire a operatiunii prevazute la art.141 al.2 lit.e C.fisc., se va aplica o ajustare a taxei deduse initial, in favoarea statului, ajustare ce va opera pentru o perioada de 5 ani in cadrul careia bunurile imobile au fost dobandite, incepand cu data de la care fiecare bun imobil a fost dobandit.

Pentru bunurile imobile care au fost transformate sau modernizate, ajustarea taxei deduse aferente acestor lucrari este operata, de asemenea, intr-o perioada de 5 ani de la data finalizarii fiecarei lucrari de transformare sau modernizare.

Formula de calcul a ajustarii conform normelor metodologice:

Ajustearea in situatia aplicarii prevederilor normelor metodologice, difera fata de modalitatea de ajustare stabilita prin prevederile art.149C.fisc, prin faptul ca, se realizeza pentru o perioada de 5 ani si se face lunar.

Pentru ajustare, suma taxei pentru fiecare an reprezinta o cincime din taxa dedusa aferenta achizitiei, construirii sau modernizarii bunurilor imobile. Pentru determinarea ajustarii lunare, se imparte fiecare cincime la 12. Suma care nu poate fi dedusa se calculeaza astfel: din perioada de cinci ani se scade numarul de luni in care bunul imobil a fost utilizat in regim de taxare, iar rezultatul se inmulteste cu ajustarea lunara.

Fractiunile de luna se vor considera luna intreaga. Taxa nedeductibila obtinuta prin ajustare se inregistreaza din punct de vedere contabil pe cheltuieli, precum si in jurnalul pentru cumparaturi si se preia corespunzator in decontul de tax ape valoare adaugata pentru perioada fiscala in care persoana impozabila incepe aplicarea regimului de scutire.

Avand in vedere ca, in speta ajustarea se va face, ca urmare a anularii optiunii taxare a operatiunii de inchiriere, aceasta va opera in favoarea statului.


Situatii in care se va aplica ajustarea taxei deductibile, conform prevederilor din norme, ca urmare a anularii optiunii de taxare a operatiunii prevazute la art. 141 al.2 lit.e C.fisc:

Cazul 1:
Persoana impozabile a avut drept de deducere partiala sau totala a taxei, iar dupa aderare anuleaza optiunea de taxare a operatiunii de la art.141 al.2 lite C.fic., pentru un imobil sau pentru o parte a unui imobil, construit, achizitionat, transformat sau modernizat, dupa data aderarii.

Observam faptul ca, legiuitorul nu impune pentru situatia lucrarilor de transformare sau modificare a imobilului si un procent al sporului de valoarea acestuia.

Exemplu:
Avem un imobil ce a fost (achizitionat/construit/transformat/modificat) in decembrie 2006, dupa aderare a continuat sa fie inchiriat sub regim de aplicare a taxei pana in septembrie 2010, cand se anuleaza optiunea de aplicare a taxei.
Perioada de ajustare este decembrie 2006-decembrie 2011.
Taxa dedusa initial se va imparti la cinci, dupa care, fiecare cincime se imparte la 12, si astfel se obtine ajustarea lunara.
Perioada in care bunul a fost folosit in regim de taxare este de 44 luni dintr-un total de 60. Rezulta ca, suma care nu poate fi dedusa se calculeaza: se inmulteste ajustarea lunara cu numaril de luni ramase dupa ce au fost scazute din cinci ani, lunile in care a fost aplicabil regimul de taxare.

Cazul 2:

Persoana impozabila, detine un imobil inainte de data aderarii, imobil pe care il transforma sau il modernizeaza dupa data aderarii, dar valoarea fiecarei modificari sau transformari nu depasesate 20% din valoarea imobilului(exclusive valoarea terenului). Persoana impozabile care a folosit imobilul in regim de aplicare a taxei, opteaza pentru anularea optiunii de taxare a operatiunii prevazute la art.141 al.2 lit.e C.fisc.

Aceasta situatie se refera numai la lucrarile incepute inainte de data aderarii si finalizate dupa data aderarii si care nu depasesc 20% din valoarea imobilului, exclusive valoarea terenului.
In aceasta situatie, persoana impozabila poate deduce din taxa nededusa, aferenta bunurilor immobile achizitionate, construite, transformate sau modernizate in ultimii cinci ani, o suma proportionala cu partea din fiecare bun imobil care va fi utilizata pentru aceste operatiuni si cu numarul de luni in care bunul va fi utilizat in regim de taxare.

Daca, ulterior, persoana impozabila decide sa opteze pentru taxarea operatiunii de inchiriere a unui bun imobil pentru care a notificat scutirea de taxa, va notifica organul fiscal cu privire la acest aspect, si va fi efectuata o noua ajustare a taxei deductibile, de aceasta data, in favoarea sa, iar calculul ajustarii se va efectua potrivit prevederilor art.149, 161 C.fisc si potrivit normelor metodologice.

Cazul 3:

Persoana impozabila care a avut drept de deducere totala sau partiala a taxei si care dupa data aderarii nu opteaza pentru taxarea operatiunii de inchiriere sau anuleaza optiunea de taxare a operatiunii de inchiriere a unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil, contruit, achizitionat, modernizat sau transformat inainte de data aderarii, va efectua o ajustare a taxei deduse, in favoarea statului, pentru o periada de cinci ani de la data construirii, achizitiei ori a finalizarii modernizarii sau transformarii imobilului ori a unei parti din imobil. Ajustarea se face lunar, potrivit prevederilor din norme.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu