duminică, 30 octombrie 2011

Publicitatea conventiilor matrimoniale potrivit noului Cod Civil

Noul Cod civil consacra prevederi speciale pentru publicitatea regimului matrimonial si, respectiv, a conventiilor matrimoniale.

Astfel, potrivit art. 313 alin. (2), „Faţă de terţi, regimul matrimonial este opozabil de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, afară de cazul în care aceştia l-au
cunoscut pe altă cale.” Alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că „Neîndeplinirea
formalităţilor de publicitate face ca soţii să fie consideraţi, în raport cu terţii de bună-credinţă, ca fiind căsătoriţi sub regimul matrimonial al comunităţii legale.” Prin urmare, opozabilitatea oricărui regim matrimonial se asigură prin îndeplinirea formalităţilor de publicitate.
În cazul în care s-a optat pentru regimul matrimonial al comunităţii legale, lipsa îndeplinirii formalităţilor de publicitate nu are nicio consecinta, având în vedere că, potrivit art. 313 alin. (3), neîndeplinirea formalităţilor de publicitate face oricum aplicabil, regimul matrimonial al comunităţii legale, în raport cu terţii.

De altfel, art. 313 consacră expres sistemul publicităţii bazat pe cunoaşterea efectivă a regimului matrimonial de către terţi. Astfel că, terţii care au cunoscut efectiv, pe altă cale, regimul matrimonial convenţional nu se pot prevala de neîndeplinirea formalităţilor de publicitate pentru a invoca inopozabilitatea acestuia.

Instrumentele de publicitatea a regimului matrimonial


Potrivit noului Cod civil, publicitatea regimului matrimonial, se realizează atât prin menţiune pe actul de căsătorie, cât şi prin înscriere în Registrul naţional de publicitate a regimurilor matrimoniale.

Asadar, potrivit art. 291, „Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. El are obligaţia ca, din oficiu, să comunice la registrul prevăzut la art. 334 alin. (1), precum şi, după caz, notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie de pe actul de căsătorie.”
De asemenea, art. 334 alin. (1) –(3) prevede că:

„(1) Pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale se înscriu în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, ţinut în format electronic, potrivit legii.
(2) După autentificarea convenţiei matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 330, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenţiei la registrul menţionat la alin. (1), precum şi la celelalte registre de publicitate, în condiţiile alin. (4).
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soţi de a solicita îndeplinirea formalităţilor de publicitate.”

Astfel, pe lângă publicitatea pe marginea actului de căsătorie, noul Cod civil instituie un sistem de publicitate a convenţiilor matrimoniale prin registrul special de publicitate.

Pe langa publicitatea convenţiei matrimoniale prin Registrul naţional al regimurilor matrimoniale, care este o publicitate generică a regimului matrimonial ales, este necesar
să se respecte şi formalităţile speciale de publicitate instituite de lege, ţinând seama de calitatea persoanei sau de natura bunurilor.

Art. 334 alin. (4) din N.C.civ. prevede că: „Ţinând seama de natura bunurilor, convenţiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerţului, precum şi în alte registre de publicitate prevăzute de lege. În toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităţilor de publicitate speciale nu poate fi acoperită prin înscrierea făcută în registrul menţionat la alin. (1).”

Lipsa indeplinirii formalitatilor de publicitatea speciale, face ca sotii sa fie considerati in raport cu tertii ca fiind casatoriti sub regimul matrimonial al comunitatii de bunuri.

Un aspect interesant este acela ca, si atunci daca sunt indeplinite formalitatile de publicitate, conventia matrimoniala nu poate fi opusa creditorilor unuia dintre soti, cu privire la actele incheiate inainte de casatorie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu